کارگروه آموزش و تحقیقات

0 رای ها
2 جواب ها
332 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

14 مه 2016


0 رای ها
0 جواب ها
88 بازدید

آخرین برمبنای Behzad Fathi

10 مه 2016


0 رای ها
0 جواب ها
124 بازدید

Why And When Do Companies Publish Annual Reports

شروع موضوع از 16 ژانويه 2016 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

16 ژانويه 2016


0 رای ها
8 جواب ها
561 بازدید

الگوی جدید صورت های مالی

شروع موضوع از 25 اُكتبر 2014 توسط Amir.siri

آخرین برمبنای 100557

15 اوت 2015


0 رای ها
0 جواب ها
82 بازدید

فرهنگ مشارکتی؛ رمز موفقیت کلر ویلیامز

شروع موضوع از 04 اوت 2015 توسط مجید چراغی

آخرین برمبنای مجید چراغی

04 اوت 2015


1 رای ها
5 جواب ها
171 بازدید

ضرورت تشکیل کارگروه آموزش و تحقیقات

شروع موضوع از 13 اُكتبر 2014 توسط 100631

آخرین برمبنای 100557

09 دسامبر 2014


0 رای ها
43 جواب ها
5/4K بازدید

انتخاب موضوع تحقیق

شروع موضوع از 02 سپتامبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای مجید چراغی

31 اُكتبر 2014


1 رای ها
2 جواب ها
117 بازدید

Seven Ways to Prevent a Meeting Disaster

شروع موضوع از 18 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100631

30 اُكتبر 2014


0 رای ها
0 جواب ها
41 بازدید

Principles for Oversight of Independent Auditors

شروع موضوع از 26 اُكتبر 2014 توسط 100557

آخرین برمبنای 100557

26 اُكتبر 2014


0 رای ها
37 جواب ها
451 بازدید

بحث حول تحقیق کارگروه (سودمندی گزارشات مالی)

شروع موضوع از 27 سپتامبر 2014 توسط va.b

آخرین برمبنای 100769

13 اُكتبر 2014


0 رای ها
1 جواب
88 بازدید

فاصله انتظاراتی

شروع موضوع از 26 سپتامبر 2014 توسط 100769

آخرین برمبنای 100557

03 اُكتبر 2014


0 رای ها
3 جواب ها
11K بازدید

ویژگی های فاکتور مورد تایید دارایی؟

شروع موضوع از 20 سپتامبر 2014 توسط ABOLFAZL

آخرین برمبنای 100557

21 سپتامبر 2014