با سلام اخلاق حرفه ای (حسابداری و حسابرسی) را در ایران چطور ارزیابی می کنید؟ نقاط ضعف آن چیست و منشأ و راهکار مربوطه را چه یشنهاد می نمایید؟

به نام خداوند جان و خرد