اسناد خزانه اسلامی، اسناد بی نام می باشند که توسط دولت صادر می شوند. این اوراق نقش قابل توجهی در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاارن ایفا می کنند.اسناد خزانه اسلامی بر خلاف اوراق مشارکت، کوپن پرداخت سود ندارند، بلکه با تنزیل فروخته می شوند و به این ترتیب، سود ناشی از این اوراق از محل تفاوت ناشی از ارزش اسمی وارزش بازار آنها بدست می آید. این ابزار مالی، سررسید کوتاه مدت وبازده مشخص دارد، بنابراین برای سرمایه گذاران ریسک گریز جذابیت قابل قبولی دارد.

به نام خداوند جان و خرد