23 اصل موفقیت وارِن بافت و دیگر نابغه هاي سرمایهگذاري و 7 اشتباه بزرگ در معاملات سهام

23اصلوارن_بافت.pdf

به نام خداوند جان و خرد