موسسهی حسابرســی پرایس در گزارش پژوهشــی جدید خود با عنوان جریان اصلی پایندگــی: بینشهایی از دیدگاه ســرمایهگذاران به بررســی تاثیر موضوعــات پایندگی بــر تصمیمهای ســرمایهگذاری به ویــژه در میــان نهادهای بزرگ پرداخته اســت که سرمایهی قابل توجهی را بـــرای رشـــد تامین مالـــــی شرکتهـــــا فـــــراهم میســـازند.

این گزارش به شناسایی انواع و اندازه سرمایهگذاران نهادی میپــردازد کــه موضوعات پایندگــی را در نحوههای عمــل و راهبردهای سرمایهگذاریشــان یکپارچه میسازند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که 80 درصد سرمایهگذاران توجه به موضوعـــــات پایندگی را در تصمیمگیریهــــایشـــــان مهم و اثرگـــــذار مـــیدانند

دریافت متن کامل

آخرین ویرایش 03 دی 1393