مدیر عامل تامین سرمایه کاردان از تشکیل صندوق جهانی انرژی ایران( Iran Global Energy Fund) خبر داد.این صندوق که از نوع صندوق های سرمایه گذاری در صنعت مشخص محسوب می شود با هدف تامین قسمتی از منابع مورد نیاز از خارج کشور برای انجام پروژه های صنعت نفت، گاز وپتروشیمی تشکیل خواهد شد. وی یادآور شد:این صندوق در صورت شکل گیری، به شرکتهای داخلی وشرکتهای خارجی متوسط برای حضور فعال تر در توسعه پروژه های صنعت نفت و گاز وهمچنین پروژه های بالادستی پتروشیمی کمک خواهد کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد

به نام خداوند جان و خرد