كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار اقدام به برگزاري دوره ارزشگذاري سهام نموده است.