ميبينيد دوستان رياضيات چه ميكند...زيان تا 10 يا 15 درصذ جبراوش راحت تر است ولي با افزايش زيان معادله تغيير ميكند و آهنگي غير خطي بخود ميگيرد.....زيان فراتر از 30 درصد جبرانش بسيار دشوار ميشود و زيان فراتر از 50 درصد تقريبا غير ممكن است و جبران زيان بالاتر از 70 درصد با احتمال 99 درصد غير ممكن ميشود.....پس ياد بگيريم.... زیانوجبران_سرمایه.pdf

به نام خداوند جان و خرد