هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختمانی مشخص است. واحدهای ساختمانی یاد شده در پایان عمر صندوق ( ویا در دوره فعالیت صندوق به صورت پیش فروش) به فروش می روند و در نهایت عواید ناشی از این فعالیت بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در پایان عمر صندوق تقسیم می شود. این صندوق ها برای سرمایه گذاران امکان سرمایه گذاری در صنعت ساختمان سازی و کسب بازدهی مناسب را به هر میزان از سرمایه فراهم می کند.

به نام خداوند جان و خرد