توافق نامه ای است قانونی، که بر اساس آن فروشنده متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از دارایی مشخص را به قیمتی که هنگام قرارداد تعیین میشود به خریدار تحویل دهد. هر کدام از طرفین خریدار و فروشنده به منظور انجام تعهداتشان میبایست درصدی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده یا ودیعه نزد کارگزار در وجه اتاق پایاپای نگهدارد. رتبه، مقدار، تاریخ تحویل، نحوه ارائه قیمت، میزان سپرده اصلی یا جبرانی برای هر نوع قرارداد همزمان با افتتاح معامله از طریق سازمان بورس تعیین و مشخص خواهد شد. تنها تعیین قیمت در اختیار طرفین قرارداد گذاشته می شود. دادوستد این قرارداد تنها در تالار بورس صورت می گیرد. تدوین مقررات وبرقراری ضمانت اجراء آن در خصوص چگونگی دادوستد قراردادهای آتی در زمره اختیارات ومسئولیت های سازمان بورس می باشد.

به نام خداوند جان و خرد