به دوستان محترم پيشنهاد مي شود اگه خواهان پي بردن به زندگي يك حسابدار خارج از چارچوب كار هستند حتما كتاب " ناحسابهاي يك حسابدار" نوشته حميده اثني عشري انتشارات بورس مطالعه فرمايند

به نام خداوند جان و خرد