پرسنل حسابرسي جهت انجام امور رسيدگي به شركتهاي متفاوتي (از نظر اينكه سهامدار عمده شركت خودش مدير آن شركت باشد و يا خير) مراجعه مي نمايند به نظر شما آيا در خصوص همكاري بين آن دو تفاوتي به چشم مي خورد يا خير؟

به نام خداوند جان و خرد