چــالـش اسـتعداد و نیروی انسانی ماهر

0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 18 اسفند 1393

مجید چراغی

3 نظرات
0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 18 اسفند 1393

روزنامه تعادل، سال اول، شماره 193، چهارشنبه 15 بهمن ماه 1393

مجید چراغی

0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 18 اسفند 1393

نسل هزاره بانوان

عصر نوین استعداد

PwC در روز جهانی" زن " تحقیق جدید خود را منتشر کرد؛

یافته های اصلی این تحقیق به شرح زیر است:

• نسل هزاره خانم، عصر نوینی از استعداد را ارائه نموده است.

• نسل هزاره خانم، بیشتر به حرفه خود اعتماد داشته و از نسل گذشته خود جاه طلب تر هستند.

• تنوع، از ذهنیت های برجسته آنها است.

• هنوز شکاف مدل نقش جنسیتی باقی است.

• استراتژی های کار-زندگی به حد بحرانی رسیده اند.

• حرفه های جهانی (فعالیت های بین المللی) در دستور کار هستند.

• فرهنگ دریافت بازخورد، تقویت شده است.

• نسل هزاره خانم، دارای قدرت مالی است.

:Source

www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday

آخرین ویرایش 18 اسفند 1393

مجید چراغی

0
مجید چراغی این مطلب رو نوشت. 25 اسفند 1393

نسل هزاره بانوان

عصر نوین استعداد

PwC در روز جهانی" زن " تحقیق جدید خود را منتشر کرد؛

نسل هزاره بانوان یک دغدغه است چراکه ایشان دارای تحصیلات عالی تری بوده و عده بیشتری از آنها نسبت به نسل قبل خود، در حال ورود به بازار نیروی کار هستند. همچنین نسل هزاره بانوان نسبت به نسل قبل خود بی پروا تر(مطمئن تر) بوده و برای پیشرفت شغلی به خصوصیت جذابیت کارفرما اهمیت می دهند.

به منظور موفقیت و سرمایه گذاری در خصوصیت های فوق الذکر، کارفرمایان باید استراتژی های جامع استعداد و نیز فرهنگی را اعمال کنند که متکی بر اطمینان و جاه طلبی نسل هزاره بانوان باشد.

:Source

www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday

آخرین ویرایش 25 اسفند 1393

مجید چراغی


273 نفر از 920 عضو ما 1216 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.