گره معاملاتی وضعیتی است که: 1-در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت هایی با 3 میلیارد سهم وبیشتر (بالای 300 میلیارد تومان سرمایه) و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت عدم تقارن قیمت های در خواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد؛ 2-کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد؛ 3-کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

فهرست شرکتهای مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی شرکت به اطلاع عموم می رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام شرکت هایی با سهام پایه کمتر از 150 میلیون سهم (زیر 15 میلیارد تومان سرمایه) با تشخیص مدیر عامل بورس می تواند اعمال نشود. برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش، با دامنه نوسان 2 برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد انجام وسپس در حراج پیوسته معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می شود.

به نام خداوند جان و خرد